Christenen hebben een goede reden om feest te vieren. God is zo goed voor ons, dat we ons daadwerkelijk altijd in de Heere kunnen verblijden (Filippenzen 4:4). Maar er zijn speciale gelegenheden waarop we in het bijzonder stilstaan bij Gods reddingswerk.

 

De grote feesten in het Oude Testament

In het Oude Testament stelde God bepaalde feesten in die de Israëlieten moesten vieren. De drie grote feesten hadden te maken met het oogstseizoen (Deuteronomium 16:16-17).

  • Het eerste feest, Pesach, werd gevierd als de gerst geoogst werd. Een deel van de oogst werd aan God aangeboden. Op dit feest herdachten de Israëlieten ook hoe God hun volk had bevrijd uit de slavernij van Egypte. Dat was een grootse reddingsactie die nooit vergeten mocht worden! Dit werd onder andere gevierd door het eten van een Paaslam (zie bijvoorbeeld 2 Kronieken 35:6).
  • Het tweede feest, het wekenfeest of Pinksterfeest ,werd gevierd bij de tarweoogst (Exodus 34:22). Bij deze gelegenheid boden de Israëlieten God hun eerste “vruchten” aan. Bovendien herdachten en vierden ze dat God het volk Israël bij de berg Sinaï Zijn verbondswetten heeft gegeven.
  • Aan het einde van het oogstseizoen was er een laatste serie feestdagen (Leviticus 23:24-34). Dit begon met een rustdag, “een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst”. Op de tiende dag vierden de Israëlieten de Grote Verzoendag. De feesten werden afgesloten met het Loofhuttenfeest: “Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de HEERE, uw God” (Leviticus 23:42-43).

Al deze feesten waren dus gelegenheden om God te danken, om Zijn grote daden in het verleden te gedenken, en om je relatie met God te herstellen.

Christelijke feesten

Christenen hebben vandaag de dag andere feesten, maar sommige hebben een verbinding met de oude Joodse feesten. De belangrijkste feesten die Christenen vieren, zijn:

  • Kerstfeest. Bij deze gelegenheid herdenken we hoe Jezus Christus geboren werd als een menselijke baby, om de mensheid te redden.
  • Goede Vrijdag en Pasen. We herdenken Jezus’ dood en opstanding. Het bijzondere is dat Jezus stierf en opstond tijdens het Joodse Paasfeest / Pesach. Hij was de vervulling van dit feest: door in onze plaats te sterven als het volmaakte Paaslam bewerkte Hij de uiteindelijke en volmaakte verlossing (veel groter dan Israëls verlossing uit Egypte). Leest bijvoorbeeld 1 Korinthe 5:7: “want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus”. Door op te staan uit de dood, overwon Jezus de zonde en het kwaad.
  • Op Hemelvaartsdag herdenken we hoe Jezus terugging naar Zijn Vader in de hemel.
  • Op het Joodse Pinksterfeest stortte God de Heilige Geest uit. Deze gebeurtenis wordt ook door Christenen gevierd. Het was het begin van de kerk, en de vervulling van Jezus’ belofte dat Hij “de Helper” zou sturen, de Geest van de waarheid (Johannes 15:26, 16:7).

Deze feesten zijn allemaal bijzondere gelegenheden om God te prijzen voor Zijn reddingswerk. Hoewel niet alle Christenen ze op precies dezelfde data en op precies dezelfde manier vieren, zijn het mooie momenten om samen terug te denken aan wat God heeft gedaan. Vier je mee – samen met de wereldwijde kerk?