Wat zegt de Bijbel over de doop?

De Bijbel gebiedt alle mensen in de wereld: "Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden" (Handelingen 2:38). Het boek Handelingen toont aan dat iedereen die in het evangelie gelooft, gedoopt moet worden (Handelingen 2:41; 8 :12-13, 36; 9:18; 10:47-48; 16:14-15; 33-34; 18:8). Om te begrijpen waarom de doop zo belangrijk is, moeten we naar de boodschap van de hele Bijbel kijken.

Reiniging

Hoewel we ons eigen hart niet kunnen herstellen, moeten we niet wanhopen. De HEERE is de God die redt (Psalm 42 :11). Lang geleden stuurde God Zijn profeten om aan te kondigen dat er een dag zou komen dat God de Heilige Geest zou zenden om de harten van Zijn volk schoon te maken (Ezechiël 36:25-28; 11:19-20; Deuteronomium 30:6). Oudtestamentische gelovigen baden om de vervulling van Gods belofte (Psalm 51:10).

De doop

God stuurde de laatste en grootste profeet, Johannes de Doper (Mattheüs 11:11-15), om mensen te dopen met water in de Jordaan tot bekering en vergeving van zonden (Mattheüs 3:6; Marcus 1:4-5; Lukas 3:3; Handelingen 13:24). Degenen die Johannes' doop ontvingen en zich afwendden van hun slechte levensgewoonten, lieten zien dat zij echt Gods volk waren (Mattheüs 3:7-9, Lukas 3:7-14).

Maar de doop van Johannes was slechts voorlopig (Handelingen 19:4-5). Johannes doopte mensen in water om hen voor te bereiden op Jezus (Lukas 7:28-30). Jezus kwam om alle beloftes van het Oude Testament te vervullen (2 Korinthe 1:20) en ons te dopen met de Heilige Geest (Mattheüs 3 :11; Markus 1:8; Lukas 3:16; Johannes 1:33-34; Handelingen 1:5), Die ons hart reinigt (Titus 3:5).

Dood en opstanding

Jezus zelf werd door Johannes gedoopt (Markus 1: 9, Lukas 3:21). Johannes was verrast (Mattheüs 3:13-14). Jezus is tenslotte de enige persoon die geen zonden heeft om zich van te bekeren (Johannes 8:46, Hebreeën 4:15)! Maar Jezus werd gedoopt om te laten zien dat Hij zich had geïdentificeerd met zondaars zoals jij en ik (Mattheüs 3:15, Jesaja 53:4-6). Dit is de reden waarom Jezus zijn dood en opstanding voor ons beschrijft als een "doop" (Lukas 12:50). Het ondergaan in het water gaan en weer boven komen is een beeld van Jezus. Jezus, Die sterft en opstaat om de straf te ondergaan die wij verdienen voor onze zonden (bijv. Romeinen 4:25, 1 Korinthe 15:3-4; 1 Petrus 2:24).

Bekleed met Christus

Op een vergelijkbare manier symboliseert de christelijke doop, dat als wij in Jezus geloven we "bekleed zijn met Christus" (Galaten 3:26-27). Dit betekent, dat alles wat Jezus 2000 jaar geleden deed wordt gerekend als het onze. Dus als wij ondergaan in het water en weer naar boven komen, dan laten we daarmee zien hoe wij met Christus zijn gestorven en met Hem tot nieuw leven komen (Romeinen 6:3-4, Kolossenzen 2:12). Wanneer wij met het water worden gewassen, is dat een beeld van hoe de Heere Jezus Christus de Heilige Geest in onze harten heeft gezonden om ons te reinigen (1 Korinthe 6:11) en onze zonden weg te wassen (Handelingen 22:16).

De boodschap van de doop

Door de doop ontvangen we een boodschap. We zijn wedergeboren (Johannes 3:3-8), schoon gewassen door Jezus (Johannes 13:8)!
De doop stuurt een boodschap naar Gods volk. Iedereen die verenigd is door geloof in Christus is ook verenigd met alle andere christenen in de wereld als één familie (1 Korinthe 12:13; Efeze 4:3-6)!
En de doop geeft een boodschap af aan de wereld. Net zoals God Noach en zijn gezin redde, door dezelfde overstromende wateren die de wereld vernietigden (1 Petrus 3:20-21; Genesis 6:11-8: 22), en net zoals God de Israëlieten redde door dezelfde zeewateren die de Egyptenaren vernietigden (1 Korinthe 10:2; Exodus 14:13-15: 21), zo zal God ons ook redden op de Laatste Dag door hetzelfde vurige oordeel dat iedereen zal vernietigen die niet de toevlucht tot Christus heeft genomen (2 Petrus 3:6-7).

Oproep aan allen!

Tot die laatste dag beveelt Jezus ons om het Evangelie te delen met mensen van elke natie. Zodat ook zij hun geloof in Hem kunnen stellen en zich laten dopen "in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest" ( Mattheüs 28:18-20).