Gods Woord

Gods Woord

 

 

4.1 Waarom de bijbel?

4.2 Betrouwbaarheid van de bijbel

4.3 Gods Geest legt Gods woord uit

4.4 Het onderscheiden van de verbonden

4.5 Wat betekent de bijbel voor ons leven

4.6 Bidden en spreken in lijn met Gods woord

4.1 Waarom de bijbel?

Bij onderwijs maken Christenen gebruik van de bijbel. In de bijbel vind je wat God heeft gezegd (Gods

woord) en dan wordt duidelijk waarom deze bestseller aller tijden zo belangrijk is:

Psalm 119:89 HEER, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast.

Gods woord is eeuwig en hemels. Het is de –enige- waarheid. De inhoud van de bijbel, indien juist

uitgelegd, verandert ons leven compleet en is daarmee van eeuwigheidswaarde. Dat klinkt erg groot en

dat is het ook. Daar is Gods woord voor bedoeld; grote dingen

Psalm 33:6 Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger

der sterren.

Door Gods woord veranderen we naar Zijn beeld, want Gods complete woord (de hele bijbel ‘gefilterd’

door Gods Geest -Zijn adem-), is God Zelf:

Johannes 1:1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.

Als Gods Geest in je woont en je leest de bijbel, dan vul je jezelf met Jezus. Toch geeft de bijbel aan dat

er leraars nodig zijn om Gods woord goed uit te leggen, vandaar dit hoofdstuk.

4.2 De betrouwbaarheid van de bijbel

Zolang de bijbel bestaat, probeert de duivel mensen aan het twijfelen te maken over de betrouwbaarheid

van de bijbel. Er zijn ook mensen geweest die probeerden te bewijzen dat de bijbel niet klopt. Veel onderzoekers

zijn tijdens hun onderzoek juist tot geloof gekomen en terwijl de bijbel er nog steeds is, zijn

veel verstokte ‘tegenstanders’ al lang overleden. De tegenargumenten zijn vaak zwak en net zo goed te

gebruiken als ‘voor’.

Zo is de bijbel door mensen geschreven. Dat gegeven is juist uniek. De bijbel is door meer dan 40

verschillende mensen, uit alle beroepsklassen (van koning tot visser), onder zeer uiteenlopende

omstandigheden (paleis tot gevangenis, verheugd tot verslagen) verspreid over een zeer lange tijdsperiode

(vele eeuwen) is geschreven. En toch is er volledige samenhang. Dat spreekt eerder vóór inspiratie

van God dan tegen.

Meer argumenten voor de betrouwbaarheid van de bijbel:

• geschreven op 3 continenten (dus niet alleen doorgegeven door verhalen)

• behandeld honderden zware onderwerpen maar spreek zichzelf daarin niet tegen

 

• manuscripten die door velen niet meer betrouwbaar werden geacht vanwege overlevering,

werden in 1947 haarfijn bevestigd door 1000 jaar oude ‘dode zeerollen’

• er zijn veel ooggetuigen (en geschriften daarvan) die het nieuwe testament en wat daarin gebeurt

als waarheid hebben bevestigd

• Er zijn veel historische (archeologische) bewijzen, die de bijbel (na zoveel jaar!) als uiterst

betrouwbaar doen voorkomen

• Veel profetieën (voorspellingen) die in de bijbel staan zijn al uitgekomen. De meest opvallende

zijn wel die van -de kruisiging van- Jezus, waaronder die in Psalm 22, pakweg 1000 jaar voor

Christus. Ook werd de kruisiging voorspeld, toen het fenomeen kruisigen nog niet bestond.

Zoals eerder opgemerkt, wij geloven dat God de schrijvers heeft geïnspireerd:

2 Petrus 1:20 Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg

toelaat, 21 want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God

spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.

De meeste religieuze boeken zijn door één mens geschreven. Wie is de inspirator? Dat kan heel

gemakkelijk de duivel zijn of een onbenul. Ditzelfde geldt voor de boeken tegen de bijbel.

4.3 Gods Geest legt Gods woord uit

Geloven dat de bijbel waarheid is, is iets anders dan de bijbel volledig begrijpen of kunnen uitleggen (Daar

zit touwens het probleem van de ongelovige). Om ons te helpen, geeft God een gemeente

sprekers/leraars en ieder van ons persoonlijk Zijn Geest in ons hart. Deze combinatie leidt ertoe, dat

we steeds meer gaan begrijpen. God geeft ons zgn. ‘openbaringskennis’. Het begint met het ‘aannemen

van Jezus’ en vervolgens mogen we ons verheugen in een ontdekkingstocht waarin we steeds meer

ontdekken over God en ons leven met Hem.

Johannes 16:13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle

waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken

wat komen gaat.

Overigens vinden we in wat Gods Geest ons wil vertellen, meteen de hoofdsleutel als het gaat om uitleg

van de bijbel:

Johannes 15:26 Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van

de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.

Bijbelstudie en prediking is altijd en bovenal bedoeld om Jezus en wat Hij voor ons heeft gedaan verder

in ons hart en leven te openbaren (= bekend en zichtbaar te maken).

4.4 Het onderscheiden van de verbonden

In het verleden is de bijbel vaak zonder hulp van Gods Geest uitgelegd en/of toegepast door mensen die

zich gelovig noem(d)en of door onwetende gelovigen. Dat heeft ertoe geleid dat veel mensen zijn

afgeknapt op de bijbel en/of geloof in God. Daar is de duivel op uit. De duivel maakte in gesprek met Jezus

ook ‘gebruik’ (dus misbruik!) van Gods woord en Jezus gaf hem tegenovergesteld antwoord vanuit

datzelfde woord, maar dan op de juiste manier toegepast.

Erg belangrijk dus om het onderwijs wat gegeven wordt, te toetsen op juiste uitleg en toepassing. De

meest gemaakte fout in Nederland is, dat er geen verschil wordt gemaakt tussen de twee hoofdverbonden,

wet en genade. Jezus is gekomen om genade te brengen, onverdiende vrijspraak en redding en in

die tijd leven wij nu. 200x na Christus.

 

Lukas 4:18 ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede

nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan

blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, 19 om een genadejaar van de

Heer uit te roepen.

Met de komst van het genadeverbond is het verouderde wetsverbond volledig afgeschaft. Het is cruciaal

dat leraars, predikers en schrijvers het nieuwe verbond dienen.

2 Corintiërs 3:6 Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van

een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Onderwijs kan dus letterlijk en figuurlijk leiden tot dood of leven. Doodsheid of levendigheid. Vloek of

zegen. Als het woord God Zelf is, en God is liefde (1 Joh. 4:16), dan kunnen we de juiste uitleg van het

woord afmeten aan de liefde voor God en elkaar (de vrucht) die er uit voortkomt. De hoorders kunnen

toetsen of ze juist luisteren, door hun hart te peilen.

1 Johannes 4:18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees

houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

Juist onderwijs drijft vrees uit voor God, leven op aarde, toekomst en dood. Ook correctie en opvoeding

door het woord (niet altijd leuk) werkt geen angst maar gezegend leven uit.

De drie hoofdkenmerken van Nieuw Testamentisch onderwijs zijn:

• Volledige -verzekering van- verwijdering van alle zonden (Romeinen 5:9, 1 Johannes 3:5)

• Bij welk ‘falen’ dan ook geen veroordeling of angst (Romeinen 8:1, 1 Johannes 4:17)

• Onverdiende gunst en overvloed (Romeinen 5:17, Johannes 10:10)

4.5 Wat betekent de bijbel voor ons dagelijks leven?

Zoals gezegd; de bijbel verandert ons dagelijks leven totaal, in absoluut positieve zin. Huwelijk, werk,

vriendschappen, etc. Er is dan ook alle reden om elkaar aan te moedigen, er naar te verlangen:

1 Petrus 2:2 En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u

daardoor groeit...

2 Timotheus 3:16 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te

geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17 zodat

een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

Het woord voedt ons op, rust ons overvloedig toe en dient er ook toe om ons weg te houden bij of te

bevrijden van alles wat niet bij goed en gezond leven hoort.

Johannes 8:31 Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. 32 U zult de

waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’

4.6 Bidden en spreken in lijn met Gods woord

Gods woord is de waarheid die soms groter is dan onze realiteit. Als wat wij zien en ervaren niet in lijn is

met wat Gods woord over ons en ons leven zegt, dan mogen we daar mee aan de slag. Het gereedschap

om Gods woord in ons leven te zien uitwerken is dus niet alleen de prediking van leraars, maar bovenal

ons eigen spreekorgaan. Dat begint al met onze redding:

 

Romeinen 10:9 Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood

heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw

mond belijdt, zult u worden gered.

Als ons bidden en spreken in lijn met Gods rechtvaardigheid is, worden wij van alles gered wat niet of

krijgen we alles wat wel bij het leven van een rechtvaardige hoort. Woorden zijn eigenlijk het transportmiddel

in de geestelijke wereld, gebruikt door geestelijke wezens, met als gevolg:

Hebreeën 11:3 Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is,

dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet–zichtbare.

Het bidden en spreken in lijn met Gods rechtvaardigheid en Gods woord is dus eigenlijk de praktische

uitwerking van onze priesterdienst (anderen opbouwen, bemoedigen en als we verantwoordelijkheid

dragen bijsturen) en van ons koningschap (regeren in ons pers. leven). Het gaat overigens over alles wat

wij uitspreken, ieder moment, onder alle omstandigheden:

Jacobus 3:9 Met haar (onze tong/stem) loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de

mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn: 10 uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking

voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.

Niet in lijn spreken met Gods woord, heeft dus ook gevolgen voor ons eigen leven en dat van anderen.

Dit geldt overigens ook voor de zusters. :-) Laten we onze tong gebruiken om datgene te doen waar het

toe bedoeld is; zegen.

Hebreeën 4:12 Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend

zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de

opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

God heeft het woord gesproken. Door het –met Hem- uit te spreken, geven wij aan het er mee eens

te zijn. Dat maakt het TWEEsnijdend en krachtig. Omdat het Gods woorden zijn en de Geest er kracht

aan verleend, is het scherper dan tweesnijdend. Scherp genoeg ook om, net als Jezus in de woestijn,

verleiding, afleiding of aanvallen van de duivel te weerstaan.

Efeziërs 6:17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.

18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend

voor alle heiligen.

Praktisch:

• Het is niet de bedoeling dat we van het (voor specifieke situaties) uitspreken of bidden van Gods

woord een trucje maken. Ook hierbij mogen we steeds vragen om de leiding van Gods Geest.

• Het spreken en bidden van Gods woord wordt in de bijbel ook vergeleken met het zaaien van

zaad. Jezus merkt daarbij op dat ‘oogst’ (dus zichtbaar resultaat) enige tijd kost. Hij adviseert om

in de tussentijd hetzelfde te doen als de boer die geeft gezaaid; rusten, relaxen. In ons geval

rusten in de liefde van God, rustig vertrouwend op Zijn woord.

Conclusie hoofdstuk 4:

Gods woord is een groot geschenk, het (kunnen!) lezen is een grote zegen. Met de hulp van Gods Geest

die in gelovigen woont, leren we door Gods woord Jezus steeds beter kennen en daardoor ons leven op

aarde een koningskind waardig te leven.