De gemeente

De gemeente

 > ‎Mislukte christen?‎ > ‎de Bijbel?‎ >naar de kerk? God leren kennen!   ‎Genezing & gezondheid‎ > ‎De heilige geest‎ > ‎De gemeente‎ > ‎

 

 

9.1 Gods kerk, het grote succesvolle gezin

9.2 Gods hart voor de gemeente

9.3 Jezus, het hoofd van de gemeente

9.4 De gelovigen, het lichaam verbonden aan het hoofd

9.5 De samenkomst der gemeente

9.6 Leiding en opbouw van de gemeente

9.7 Sacramenten voor de gemeente

9.8 De kerk, het verschil in de wereld

9.1 Gods kerk, het grote succesvolle gezin

De kerk wordt door mensen uit de kerk meestal 'de gemeente' genoemd. Dat komt omdat de kerk niet uit

een gebouw bestaat, maar uit mensen die met God en met elkaar een gemeenschap vormen. Een groot

gezin, want wij zijn de kinderen en God is de Vader

Efeziërs 3:14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 die de vader is van elke gemeenschap in

de hemelsferen en op aarde.

De kerk is er met een duidelijk doel; het bekend maken (uitdragen) van wat God tot stand heeft gebracht

voor Zijn kinderen, in het volbrachte werk van Jezus aan het kruis en Zijn opstanding.

Efeziërs 3:10 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan

alle vorsten en heersers in de hemelsferen, 11 naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in

Christus Jezus, onze Heer…..

Binnen de gemeente leidt dat ertoe, dat alle beloftes die ja en amen zijn in Christus (2 Cor. 1:20)

zichtbaar worden. Het centraal stellen van Gods liefde, getoond door Jezus en het volbrachte werk, leidt

tot hemelse verandering van alles en iedereen, met Gods eigen volkomenheid.

Efeziërs 3:16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn

Geest, 17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest

blijft in de liefde. 18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen

begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met

Gods volkomenheid.

9.2 Gods hart voor de gemeente

Er is wat God betreft niets zo kostbaar als de gemeente. Hij betaalde de hoogste prijs.

Handelingen 20:28 Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot

opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene

verworven heeft.

Zijn zorg en aanhoudende liefde voor het 'verworvene' is vervolgens dan ook uitmuntend.

Efeziërs 5:25 Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor

haar overgegeven heeft, 26 om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, 27 en

zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij

 

heilig is en onbesmet. 28 Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen

lichaam….

Door het verbond (of testament) heeft God Zichzelf -om ons zekerheid te geven- onomkeerbaar verplicht

ons lief te hebben, inclusief wat daaruit voortkomt:

Efeziërs 5:29 Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en verzorgt het, zoals

Christus de gemeente, 30 want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen.

Gods identiteit is zo verweven met de gemeente, dat de bijbel niet zegt dat er mensen tot geloof in Hem

komen, maar dat mensen worden toegevoegd aan de gemeente (Zijn lichaam).

Handelingen 2:41 (SV) Dus worden zij die zijn woord verwelkomen ondergedompeld; op diezelfde dag

voegen zich zo'n drieduizend zielen bij hen…….47 En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk.

En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden.

In Jezus gaan geloven, betekent in Hem terecht komen, deel van Hem uit gaan maken, wat zich fysiek uit

in 'deel van Zijn lichaam' worden. God trekt ons in Zichzelf, dat is Zijn hart.

Daarom zijn de brieven van Paulus, overwegend geschreven aan... de gemeente! Hoewel er gesproken

wordt van 'discipelen' maken, zie je tegelijkertijd dat de verdere verzorging en groei daarvan aan 'de

gemeente' wordt toevertrouwd.

Handelingen 14:21 En toen zij aan die stad het evangelie verkondigd en er verscheidene discipelen

gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra, Ikonium en Antiochie, 22 om de zielen der discipelen

te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen

het Koninkrijk Gods moeten binnengaan. 23 En nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden

aangewezen, droegen zij hen onder bidden en vasten de Here op, in wie zij geloofd hadden.

9.3 Jezus, het hoofd van de gemeente

Efeziërs 1:22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk,

23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Waarom kunnen we enorm blij zijn met Jezus als hoofd (verantwoordelijke) van ons, Zijn lijf?:

Johannes 10:10 Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. 11 Ik ben de goede herder. De

goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen; 12 maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen

niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht (en de wolf rooft ze en jaagt

ze uiteen) 13 want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. 14 Ik ben de goede herder

en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, 15 gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn

leven in voor de schapen. 16 Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik

leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden een kudde, een herder.

Als Jezus je hoofd is, heb je een 'baas' die niet Zichzelf of Zijn zaak als eerste doel heeft, maar jou. Hij

leidt, waardoor jij welvaart.

Psalm 23:1 De Heer is mijn herder, -daardoor!- het ontbreekt mij aan niets.

Dat dit rechtmatig gebeurt, ondanks dat jij het niet verdiend, komt omdat Hij aan het kruis Zichzelf en Zijn

belangen ondergeschikt maakte aan jou en jouw belangen.

 

9.4 De gelovigen, het lichaam verbonden aan het hoofd

Ieder gemeentelid is even belangrijk, kostbaar en eigenlijk onmisbaar. Zolang een gelovige leeft, is het

lichaam niet compleet, als die gelovige er niet is.

1 Corintiërs 12:12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen

al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 13 Wij zijn allen gedoopt in

één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit

het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. 14 Immers, een

lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. 15 Als de voet zou zeggen: 'Ik ben geen hand, dus ik hoor

niet bij het lichaam, 'hoort hij er dan werkelijk niet bij? 16 En als het oor zou zeggen: 'Ik ben geen oog,

dus ik hoor niet bij het lichaam, 'hoort het er dan werkelijk niet bij? 17 Als het hele lichaam oog zou zijn,

waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken?

18 God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde.

19 Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? 20 Het is

juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen.

Het verschil tussen alle delen is tot nut. De veelkleurigheid van mensen is er niet alleen om intern

compleet te zijn en goed te functioneren, maar ook om iedereen van buitenaf aan te spreken. Als de

zangleiding of spreker je niet bevalt vanwege persoonlijke stijl, moet je beseffen dat het een ander wel

aanspreekt. En God wil iedereen bereiken/bedienen.

9.5 De samenkomst der gemeente

We zijn altijd de gemeente. Ook als we niet bij elkaar zijn. Maar… God heeft iets heel bijzonders gelegd

in de 'fysieke' samenkomst van de gemeente, dus als het lichaam bij elkaar komt.

Mattheüs 18:19 Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen

begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. 20 Want waar twee of drie

vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.

God ziet als ware gezinsman en huisvader Zijn kinderen graag allemaal bij elkaar. Daar wordt Zijn liefde

dan ook optimaal zichtbaar. We verrijken elkaar in het beeld van Gods liefde voor ons.

Efeziërs 3:18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen

begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen…

En waar we eerder deze tekst zagen afsluiten met het 'volstromen met Gods volkomenheid', wordt het

duidelijk dat Gods Geest onbeperkt kan werken, als de Heiligen samen zijn:

Johannes 3:34 Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God, en God schenkt de Geest in

overvloed. (NB: want Hij geeft -Hem!- de Geest zonder beperking) 35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft

alle macht aan hem overgedragen.

Wij zijn nu Zijn lichaam en in de gemeente -als het lichaam samenkomt- is de Geest zonder beperking,

anders gezegd, alle macht bundelt zich. Heb verwachting van de samenkomsten!!!

9.6 Leiding en opbouw van de gemeente

1 Corintiërs 12:27 Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. 28 En God heeft

sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars,

verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid

van tongen. 29 Zijn zij soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraars? Allen krachten? 30

 

Hebben soms allen gaven van genezing? Spreken soms allen in tongen? Vertolken zij soms allen?

Hoewel iedereen een plek heeft in het lichaam, hebben sommigen een plek in het lichaam, voor het

lichaam. Ze zijn er om de gemeente te leiden en te helpen bouwen. Ze helpen alle anderen hun plek te

vinden in het lichaam. Waarom sommigen? Omdat de meesten van ons vanuit het lichaam een taak of rol

naar buiten het lichaam hebben. We zijn namelijk bovenal bedoeld als zout in de maatschappij, de wereld

om ons heen. Het doel van de gemeente is dus niet dat iedereen een taak in de gemeente heeft of daar

op het podium komt. De wereld is ons podium!

Daarom maakt Paulus ook geen onderscheid in het belang van taken:

Colossenzen 3:23 Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen….

Met name binnen de gemeente (dus voor de gemeente) kost het tijd om klaar te worden gemaakt voor

een taak. Dat is niets om voor te schamen, zo werkt het gewoon. Iedereen moet leren en gaven zijn er

om beoefend te worden, daar zit het woordje oefenen in.

2 Timotheüs 2:20 In een groot huis zijn er niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout

en aardewerk. De eerste zijn voor bijzondere gelegenheden, de laatste voor dagelijks gebruik. 21

Als iemand zich van alle kwaad gereinigd heeft, wordt hij een bijzonder en geheiligd voorwerp, dat zijn

eigenaar vele diensten kan bewijzen en geschikt is voor elk goed doel.

Of je nu in de keuken wordt gebruikt of voor de tafel waar de gasten aan zitten, God zal je altijd stimuleren

om verder te gaan, zodat Hij je voor elk goed doel kan gebruiken.

9.7 Sacramenten voor de gemeente

Omdat alleen letters en woorden ons soms onvoldoende helpen, de juiste diepgang van geestelijke zaken

te doorgronden en ervaren, heeft God ons Heilige handelingen gegeven, om d.m.v. een fysieke daad een

dieper bewustzijn te stimuleren.

Bijvoorbeeld de doop:

Romeinen 6:4 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht

van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij

ook delen in zijn opstanding.

Hiermee vereenzelvigen we ons fysiek met het sterven van Jezus (ondergaan in Zijn dood) en met Zijn

opstanding uit de dood (vanuit het 'watergraf' opstaan in nieuw leven)

Zo is er ook het avondmaal, speciaal met als insteek het deel worden van het lichaam, de gemeente.

1 Corintiërs 10:16 Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een

gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het

lichaam van Christus? 17 Omdat het een brood is, zijn wij, hoe velen ook, een lichaam; wij hebben immers

allen deel aan het ene brood.

Doop, avondmaal, handoplegging, bezittingen delen: laat alles dienen om Jezus beter te leren kennen en

Subpagina''s (1): Gods Woord