De heilige geest

De heilige geest

 

8.1 De schat der schatten

8.2 Wanneer krijg je de Heilige Geest

8.3 De Geest van de waarheid: kindschap

8.4 Wat doet de Heilige Geest?

8.6 De leiding van de Heilige Geest

8.7 Vol worden van de Heilige Geest

De Heilige Geest wordt in de bijbel ook wel 'Geest van Christus', 'Geest van Jezus' of 'Geest van Zijn

Zoon' genoemd. (Rom. 8:9, Hand. 16:7, Gal. 4:6).

Daarom mogen we van die Geest in ons, dezelfde dingen verwachten als die we Jezus hebben zien

doen. En we mogen ook door Diezelfde Geest voor anderen gaan betekenen, wat Jezus voor mensen

betekende.

8.1 De schat der schatten

Er is op deze wereld niets van grotere waarde dan Gods Geest. Met het ontvangen van de Geest hebben

wij een hemelse schat in bezit gekregen:

2 Korintiers 4:7 Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze

overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. (zie vers 6: licht in ons hart, de luister van

Jezus)

Toen Jezus op aarde was, was Hij als het ware een stukje hemel op aarde. Als ‘troost’ voor Zijn terugkeer

naar de Vader, beloofde Hij een plaatsvervanger. En dat is voor ons nog beter dan Jezus in ons midden

hebben:

Johannes 16:7 Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij

jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.

De komst van de Geest, op de eerste Pinksterdag, wordt ook wel de komst van het koninkrijk op aarde

genoemd. De hemel op aarde. In ons en op ons! De Geest helpt ons om ons op Jezus te richten en alles

over Hem, Zijn werk en Zijn plannen met ons te weten te komen.

Johannes 15:26 Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van

de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.

8.2 Wanneer krijg je de Heilige Geest?

Efeziers 1:13 In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding,

in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is.

Op het moment dat je het Evangelie gelooft, word je verzegeld met het Koningszegel. Je bent dan

opnieuw geboren of geschapen. Made in heaven.

Als je twijfelt of je de Geest wel hebt, of je Hem wel waard bent, dan mag je zeker weten dat God Hem

liever wél geeft dan niet.

Lucas 11:13 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een

 

kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest

geven aan wie hem erom vragen.’

Hoe graag geeft God Zijn kinderen het beste? Heel graag! En je mag er simpelweg om vragen. Nadat

Jezus de zonde had weggenomen, kon de Geest komen. Nu kan in een ‘aards’ mens met alle gebreken,

toch de HEILIGE Geest wonen en Hij verlaat ons niet meer.

Johannes 14:16-18 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je

zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem

niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.

8.3 De Geest van de waarheid: kindschap

Bij Geest van de ‘waarheid’ zou je misschien angstig kunnen denken dat er veel van jouw leven nog niet

bij de waarheid hoort en dat de Geest met jou weinig kan. De waarheid die bedoeld wordt, duidt echter

op het tegenovergestelde:

Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de

Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. De

Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.

Galaten 4:6 En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba,

Vader’ roept.

We hebben deze verzekering nodig, omdat onze fouten ons soms doen twijfelen of we de Geest –nogwel

hebben en of we –nog- wel kinderen van God zijn. Juist door te wijzen op het kindschap, krijgt Jezus

eer voor Zijn werk:

Johannes 16:14 Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren.

De Geest is er ook niet om ons te overtuigen van onze zonden, maar juist van onze ontvangen vergeving.

Hij overtuigt wel van zonde, maar dan de mensen die –nog- niet in Jezus geloven.

Johannes 16:8-10 Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en

oordeel is: zonde–dat ze niet in mij geloven, gerechtigheid–dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer

zien, oordeel–dat de heerser over deze wereld is veroordeeld.

8.4 Wat doet de Heilige Geest?

Behalve ons redden, verzegelen en diep van binnen overtuigen van ons kindschap, gaan er door de aanwezigheid

van de Geest ook zichtbaar dingen gebeuren.

In ons: Hoewel Hij ons –eenmaal kind- niet van zonde overtuigt, gaat Hij wel met ons verkeerde gedrag

aan de slag. Niet door daarop te focussen, maar Hij zorgt dat ons hart verandert en dat we van binnenuit

meer op Jezus gaan lijken:

2 Korintiers 3:18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer

en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

Het ‘aanschouwen’ van de luister van Jezus, de sleutel tot verandering, betekent eigenlijk Jezus steeds

beter leren kennen, in al Zijn goedheid voor ons. Ontdekken wat Hij aan het kruis voor ons heeft gekocht

en betaald. Er komt daardoor een proces op gang, wat de bijbel heiliging of ‘vruchtdragen’ noemt:

 

Galaten 5:22-23 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en

goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Dit geldt dus voor persoonlijke groei, maar deze groei wordt natuurlijk ook zichtbaar in de gemeente en in

het functioneren van de gemeente (liefdewerken).

Voor ons: Hij is de schat die alle andere schatten aantrekt.

Galaten 4:6-7 En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba,

Vader’ roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen,

door de wil van God.

En als je erfgenaam van God bent, dan heb je recht op wat Hij bezit. Zelfs genieten van ‘aardse’ zaken,

maar dan op een gezonde manier. Ook dat hoort bij het leven.

1 Korintiers 10:27 Immers: ‘Van de Heer is de aarde en haar rijkdom.’

Wij hoeven ons niet op de erfenis te richten, we hoeven dit niet na te jagen. Het wordt ons toegevoegd

(Matteus 6:33), naarmate we op Jezus gericht leven en dat doet de Geest in ons.

1 korintiers 2:12 Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt,

opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken.

Door ons: Zodra Geest in ons werkt, groeien we ook naar een punt dat de Geest door ons werkt en Zich

door ons gaat ‘uiten’. Dit is om anderen te helpen –groeien-:

1 Korintiers 12:7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente……11 Al

deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt

zoals hij wil. (lees -thuis- ook vs. 8 t/m 10)

God gaat hierin met ieder persoonlijk Zijn weg, op het juiste tempo. Met als gevolg dat we met alle

gelovigen samen, Jezus werkelijk gaan zien en meemaken zoals Hij is:

Efeziers 3:16-20 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn

Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in

de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen,

ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods

volkomenheid. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan

wij vragen of denken…

Aan Hem komt de eer toe…

8.5 De leiding van de Heilige Geest

Het kan zo groots of gecompliceerd lijken wat de Geest allemaal wil doen, dat het je duizelt. Dat hoeft

absoluut niet. Jezus moedigt ons aan om heel relaxed 1 dag tegelijk te leven. Dan kan de heilige Geest

ons rustig leiden en leren wandelen in de kenmerken van het Koninkrijk

Romeinen 14:17 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid,

vrede en blijdschap, door de heilige Geest.

Jesaja 55:12 Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden.

De Geest en Zijn leiding hebben we als een geschenk gekregen. Kostbaar en kwetsbaar. Om dit te

bewaken is het wel belangrijk dat wij ‘ons aandeel’ doen, zodat de Geest ons ook werkelijk kan leiden.

Jezus leert ons om ons hart te bewaken:

 

Johannes 14:26-27 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal

zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat

jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en

verlies de moed niet. (Eng: let not your heart be troubled, neither let it be afraid)

Ongerustheid (zorgen), angst, schuldgevoel en veroordeling zijn de grootste wapenen van de duivel om

de leiding van de Heilige Geest in ons leven te verstoren. Hij gebruikt daar zelfs de bijbel voor. Wij

denken daardoor soms zelfs dat deze gevoelens en gedachten goed zijn, of terecht, maar God wil dit

absoluut niet.

2 Timoteus 1:7 God heeft ons niet een geest van lafhartigheid (angst voor mensen en God) gegeven,

maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

Door in alles geleid te worden, worden we losgemaakt van alle afhankelijkheid van deze wereld:

Johannes 16:13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle

waarheid.

De waarheid (over Jezus en het volbrachte werk) maakt ons vrij om te leven in volheid:

Johannes 8:31-32 ...Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid

verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

8.6 Vol worden van de Heilige Geest

En we hebben het als gelovigen ook nodig dat we regelmatig ‘vol worden’ van de Geest. Daar kunnen we

ons op allerlei manieren voor open stellen en onszelf bij helpen, bijvoorbeeld muziek en zingen (aanbidding)

zijn van God gegeven, heerlijke ‘instrumenten’ om –opnieuw- gevuld te worden:

Efeziers 5:18-20 Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen en zing

met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de

Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Door dit simpelweg te doen, helpen we onszelf om telkens weer ons hart en onze gedachten te bewaren

of terug te brengen in de kenmerken van het Koninkrijk.

Conclusie hoofdstuk 8

Het grootste geschenk is aan ons gegeven. En Hij is gegeven voor ons. Omdat God goed is voor ons en

het beste wil voor ons. 2 Korintiers 13:13-14 Mijn wens voor u is dat de genade van onze Here Jezus

Christus, de liefde van God en de innige band die de Heilige Geest geeft, met u zullen zijn.

 

Extra:

Over het bedroeven van de Heilige Geest:

Efeziers 4:29 Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw,

waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen. 30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet,

door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

Over onder de genade blijven, waardoor de Geest ons kan blijven sturen:

Galaten 5:16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.

18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 25 Wanneer de

Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.

Het tegenovergestelde van de genade-Geest zijn de wereldgeesten:

Kolossenzen 2:20 Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof

gij in de wereld leefdet, geboden opleggen: 21 raak niet, smaak niet, roer niet aan; 22 dat alles zijn

dingen, die door het gebruik teloorgaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. 23 Dit

toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid

Subpagina''s (1): De gemeente
Comments