> ‎Mislukte christen?‎ > ‎de Bijbel?‎ >naar de kerk? God leren kennen!   ‎Genezing & gezondheid‎ > ‎De heilige geest>

 

Hoe vind je Gods wil over genezing?

Wij willen leven naar wat God wil, en niet naar wat mensen willen, denken of ervaren. Zijn

wil heeft Hij ons bekend gemaakt in zijn Woord. Als wij willen weten wat Gods wil is

omtrent genezing moeten wij kijken wat de Bijbel ons daarover zegt.

Gods wil blijkt uit wat Hij zegt en doet

Een kort voorbeeld: in de Bijbel staat dat als wij bidden dat er dan iets gebeurt, namelijk:

Filippenzen 4:7: “En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw

gedachten behoeden in Christus Jezus.”

Hieruit blijkt Gods wil dat Hij een vrede wil geven, niet een natuurlijke, gewone, maar een

vrede van God en dat die vrede je hart en gedachten zal behoeden.

Als er nu heel veel mensen bidden maar die vrede niet ervaren, betekent dat niet dat Gods wil

is veranderd en dat God wil dat er onvrede en spanning in je is.

Er kunnen een aantal redenen voor zijn dat die vrede niet wordt ervaren, maar Gods wil is nog

steeds vrede, ook al zal niemand op deze aarde dat ervaren.

Gods wil vinden we in zijn Woord, ook omtrent genezing.

 

 

Wat zegt het Woord over genezing?

God is Heelmeester

Exodus 15:26: “Ik, de Here, ben uw Heelmeester.”

Exodus 23:25: “Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water

zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.”

Psalm 103:3: “die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest,”

Psalm 107:20: “Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen”

 
Het was voorspeld dat Jezus de ziekten zou dragen en genezing in de verzoening zou

verwerven

Jesaja 53:4: “Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen;

wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.”

Jesaja 53:5: “en door zijn striemen is ons genezing geworden.”

Jesaja 61:1: “De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft

mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden

gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen

opening der gevangenis;”

Matteüs 8:17: “opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja,

toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij

gedragen.”

1 Petrus 2:24: “en door zijn striemen zijt gij genezen”

 
Jezus had de opdracht de zieken te genezen

Lucas 4:18-19: “De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan

armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te

verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te

verkondigen het aangename jaar des Heren.”

Lucas 7:20-22: “Toen de mannen bij Hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper

heeft ons tot U gezonden, om te zeggen: Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander

te verwachten? Op dat ogenblik genas Hij velen van ziekten en plagen en boze geesten en aan

vele blinden schonk Hij het gezicht. En Hij antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en

boodschapt Johannes wat gij gezien en gehoord hebt: Blinden worden ziende, lammen

wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt, armen

ontvangen het evangelie;”

Handelingen 10:38: “van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met

kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel

overweldigd waren; want God was met Hem.”

 
Jezus gaf de discipelen de opdracht de zieken te genezen

Matteüs 10:1: “En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine

geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen”

Matteüs 10:8: “Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om

niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.”

Lucas 9:1-2: “Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze

geesten en om ziekten te genezen. En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te

verkondigen en genezingen te doen,”

Lucas 10:9: “en geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u

gekomen”

 

Jezus gaf alle gelovigen de opdracht de zieken te genezen

Marcus 16:17-18: “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen

zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en

zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de

handen leggen en zij zullen genezen worden”

 

Genezing was bekend en hoorde bij het gemeenteleven van de eerste gemeenten

1 Korintiërs 12:9: “aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van

genezingen door die ene Geest;”

1 Korintiërs 12:28: “En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen,

ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing,

bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.”

Jakobus 5:14-15: “Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich

roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des

Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten.”

3 Johannes 1:2: “Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel

wel gaat.”

 

De liefde van Jezus om de zieke te genezen

Matteüs 14:14: “En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd met

ontferming over hen bewogen en genas hun zieken.”

Matteüs 20:34: “Jezus werd met ontferming bewogen en raakte hun ogen aan, en terstond

werden zij ziende en zij volgden Hem.”

Marcus 1:41: “En met barmhartigheid bewogen, strekte Hij zijn hand uit, raakte hem aan en

zeide tot hem: Ik wil het, word rein!”

Marcus 5:19: “Doch Hij stond het hem niet toe, maar Hij zeide tot hem: Ga naar uw huis tot

de uwen en bericht hun al wat de Here in zijn ontferming u gedaan heeft.”

 

Lucas 7:13: “En toen de Here haar zag, werd Hij met ontferming over haar bewogen en Hij

zeide tot haar: Ween niet. En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan (de dragers stonden

stil) en zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! En de dode ging overeind zitten en begon te

spreken, en Hij gaf hem aan zijn moeder.”

 
De houding van Jezus tegenover ziekte

Marcus 3:4-5: “En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat goed te doen of kwaad te

doen, een leven te redden of te doden? Maar zij zwegen stil. En nadat Hij hen, zeer bedroefd

over de verharding van hun hart, rondom Zich met toorn had aangezien, zeide Hij tot de

mens: Strek uw hand uit! En hij strekte haar uit en zijn hand werd weder gezond.”

Lucas 13:16: “Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie,

achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag?”

Lucas 14:3-5: “En Jezus antwoordde en zeide tot de wetgeleerden en Farizeeën zeggende: Is

het geoorloofd op de sabbat te genezen of niet? En zij hielden zich stil. En Hij vatte hem bij

de hand en Hij genas hem en liet hem gaan. En Hij zeide tot hen: Als een zoon of een os van

iemand van u in een put valt, wie zal hem er dan niet terstond uittrekken ook op de

sabbatdag?”

 

 

Ziekte is geen zegen, wel een kwelling

Nergens geeft de Bijbel aan dat ziekte een zegen is.

Wel geeft de Bijbel duidelijk aan dat het een kwelling is en van de duivel

Matteüs 4:23: “En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde

het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk.”

Matteüs 4:24: “En het gerucht van Hem drong door tot in geheel Syrie; en men bracht tot

Hem allen, die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en

maanzieken en verlamden, en Hij genas hen.”

Matteüs 9:35: “En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en

verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal.”

Matteüs 10:1: “En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine

geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen.”

Marcus 1:34: “En Hij genas velen, die ernstig ongesteld waren door allerlei ziekten, en vele

boze geesten dreef Hij uit en Hij liet de geesten niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden.”

Lucas 4:40: “Toen de zon onderging, brachten allen, die zieken hadden, lijdende aan allerlei

kwalen, dezen tot Hem. Hij legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hen.”

Lucas 6:18: “die gekomen waren om Hem te horen en genezen te worden van hun ziekten; en

die gekweld werden door onreine geesten werden genezen.”

Lucas 7:2: “Een slaaf nu van een hoofdman, die deze op hoge prijs stelde, was ernstig

ongesteld en lag op sterven.”

Lucas 7:21: “Op dat ogenblik genas Hij velen van ziekten en plagen en boze geesten en aan

vele blinden schonk Hij het gezicht.”

Lucas 13:16: “Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie,

achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag?”

Handelingen 10:38: “van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met

kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel

overweldigd waren; want God was met Hem.”

 

Het genezen van een zieke is een weldaad

Marcus 3:4-5: “En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat goed te doen of kwaad te

doen, een leven te redden of te doden? Maar zij zwegen stil. En nadat Hij hen, zeer bedroefd

over de verharding van hun hart, rondom Zich met toorn had aangezien, zeide Hij tot de

mens: Strek uw hand uit! En hij strekte haar uit en zijn hand werd weder gezond.”

Handelingen 4:9: “indien wij thans in verhoor genomen worden ter zake van een weldaad aan

een zieke, waardoor hij gezond geworden is,”

Handelingen 10:38: “van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met

kracht heeft gezalfd Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel

overweldigd waren; want God was met Hem.”

 

God wordt door de genezingen verheerlijkt

Matteüs 15:31: “En Hij genas hen, zodat de schare zich verwonderde, want zij zagen

stommen spreken, kreupelen gezond, lammen lopen en blinden zien. En zij verheerlijkten de

God van Israel.”

Matteüs 9:6-8: “Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde

zonden te vergeven, toen zeide Hij tot de verlamde: Sta op, neem En hij stond op en ging naar

huis. Toen de scharen dit zagen, vreesden zij en zij verheerlijkten God, die zulk een macht aan

de mensen gegeven had.”

Marcus 2:12: “En hij stond op, nam terstond zijn matras op en ging voor aller oog naar buiten,

zodat zij allen ontzet waren en God verheerlijkten, zeggende: Zo iets hebben wij nog nooit

gezien!”

Lucas 5:24-26: “Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde

zonden te vergeven, zeide Hij tot de verlamde: Tot u zeg Ik, sta op, neem uw bed op en ga

naar uw huis. En onmiddellijk stond hij voor hun ogen op, nam hetgeen, waar hij op gelegen

had, mede en ging naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting beving allen en zij

verheerlijkten God, en werden met vrees vervuld, zeggende: Wij hebben heden ongelooflijke

dingen gezien.”

Lucas 7:14-16: “En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan (de dragers stonden stil) en

zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! En de dode ging overeind zitten en begon te spreken, en Hij

gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen en zij verheerlijkten God, zeggende: Een

groot profeet is onder ons opgestaan, en: God heeft naar zijn volk omgezien.”

Lucas 13:11-13: “En zie, er was een vrouw, die reeds achttien jaren een geest van zwakheid

had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten. Toen Jezus haar zag, sprak Hij

haar toe en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid; en Hij legde haar de

handen op, en terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God.”

Lucas 17:15-18: “En een van hen keerde terug, toen hij zag, dat hij genezen was, met luider

stem God verheerlijkende, en hij wierp zich op zijn aangezicht voor zijn voeten om Hem te

danken. En dit was een Samaritaan. En Jezus antwoordde en zeide: Zijn niet alle tien rein

geworden? Waar zijn de negen anderen? Waren er dan geen anderen om terug te keren en

God eer te geven, dan deze vreemdeling?”

Handelingen 4:21-22: “Maar zij dreigden nog meer, doch lieten hen vrij, daar zij geen vorm

konden vinden om hen te straffen. En wel om het volk; want allen verheerlijkten God om

hetgeen er geschied was; want de mens, aan wie dit teken der genezing verricht was, was

boven de veertig jaar.”

 

VRAAG:

In de Bijbel genas toch niet iedereen?

ANTWOORD:

1. Als mensen God dienden, onder zijn verbond waren, dan zou daar genezing zijn.

Maar als ze God verlieten dan was daar de vloek die o.a. ziekte inhield.

(Deuteronomium 28, Exodus 23:25) 2. Net als nu dat er mensen niet altijd genezing ervaren zo was het ook toen.

Dit kan vele redenen hebben, o.a. geen kennis hebben van Gods wil, zonde, onvergevings

gezindheid, ongeloof of er was geen aanwezige kracht tot genezing.

 

VRAAG:

Wat moet ik doen als ik maar geen genezing ervaar?

ANTWOORD:

Bid God om openbaring over jouw situatie en blijf Hem zoeken. Het zal niet gemakkelijk zijn,

maar door volharding ontvang je de beloften. Blijf Hem vertrouwen op Zijn Woord. Je kunt

beter vertrouwen op Gods Woord en je leven lang niets van Hem ervaren dan dat je vertrouwt

op je ervaringen en Gods Woord loslaat.

 

Hoe kan je genezing ontvangen?

God is de Geneesheer die mensen geneest.

Als mensen zelf tot God komen voor genezing, zal Hij ze genezen.

Vaak is het echter zo dat God mensen gebruikt om te genezen.

Die mensen hebben geen kracht van zichzelf om te genezen. Ook komt hen geen eer toe.

Het is God die door deze mensen heen werkt. En alleen God behoort eer te krijgen.

Hier volgen een aantal manieren hoe je genezing kan ontvangen:

· Door jouw geloof in God als Geneesheer.

· Door handoplegging van een gelovige

· Doordat iemand genezing over je uitspreekt

· Door het geloof van een ander voor jou

· Door gebed van een ander

· Door het uitdrijven van demonen

Subpagina''s (1): De heilige geest